La metodologia que segueixen els cursos d'idiomes a Certify

Un mètode amb garanties.

Gràcies a la nostra metodologia, aconseguim un ensenyament més eficient i un major impacte en l'aprenentatge.

Contacta

Com garantim el millor aprenentatge

Quins són els punts clau d'un ensenyament eficient i d'alt impacte?

Anàlisi inicial

Tant si les classes són individuals com si són en grup, a Certify sempre analitzem les necessitats dels estudiants per a ajudar-los a aconseguir tot allò que es proposen.

Progrés i milestones

Un element clau del nostre enfocament és l'ús de dades empíriques i evidències. Els alumnes tindran la informació necessària per a entendre el punt del qual van partir a l'inici del programa. Durant l'execució d'aquest, estaran informats de quant estan progressant. I en acabar-lo, sabran quant han millorat les seves capacitats.

Els milestones són controls en punts estratègics del curs que ens permeten detectar si s'està progressant adequadament. És important recollir aquestes evidències per a poder introduir mesures, en cas necessari, per seguir encaminats i aconseguir els objectius previstos.

L'estudiant

El mètode que adoptem situa a l'alumne al centre del procés educatiu. Aquest procés es planifica al detall. Creem entorns d'aprenentatge acuradament monitorats on animem als estudiants a practicar i utilitzar el que van aprenent. Després, els donem un feedback específic que els ajudi a progressar de la forma més ràpida possible.

Exposició a l'idioma

Sabem que per aprendre un idioma és important estar-hi exposats i trobar-se en situacions reals on hi ha la necessitat d'usar-lo. Estar en immersió lingüística a classe, amb un professor expert que planteja activitats significatives per a les quals és necessari usar l'idioma, facilita un progrés més ràpid i un aprenentatge més fluid, regular i sòlid.

Enfocament comunicatiu

Als nostres cursos generals posem l'èmfasi a la comunicació sense perdre mai de vista els aspectes més formals de l'idioma, com la correcció gramatical i la riquesa de vocabulari.

Objectiu

L'objectiu principal de les classes és aconseguir que els estudiants s'expressin amb la màxima seguretat i fluïdesa en situacions reals, tenint en compte el seu nivell de domini de l'idioma.

Interacció

El professor planteja les classes perquè hi hagi la màxima interacció mitjançant activitats genuïnes i significatives per als estudiants. Es practica el llenguatge, sempre dins d'un context exportable a situacions reals.

Activitats

Les activitats comunicatives a classe persegueixen objectius comunicatius concrets, és a dir, estan planificades per un professor expert que sap on vol que arribin els alumnes. Els alumnes també coneixen aquests objectius i treballen per a aconseguir-los.

Participació

S'espera la participació activa dels estudiants a classe, tant en activitats individuals, per parelles o en grups.

El teu professor

El teu professor de Certify és un professional amb formació específica per a ensenyar idiomes com a llengües estrangeres. Titulat per la Universitat de Cambridge (o equivalent), no només parla l'idioma que ensenya, sinó que entén com s'aprèn i sap ensenyar-lo de manera eficient i efectiva.
 • Planifica les activitats de la classe en base a uns objectius lingüístics que ha de complir.
 • Les activitats que planteja faciliten la comunicació al voltant d'aquests objectius lingüístics.
 • Recicla el llenguatge presentant-lo de maneres diferents per aconseguir un aprenentatge íntegre i sòlid.
 • Corregeix errors quan la correció és assimilable per l'estudiant.
 • Acompanya els alumnes actuant de suport perquè l'aprenentatge sigui sòlid i sense llacunes.
Els nostres professors tenen el suport i la guia de la direcció d'estudis. Tots els nostres professors són observats periòdicament amb l'objectiu de millora contínua i control de qualitat.

En cursos generals en grup: classes presencials en combinació amb autoestudi guiat

Distribució de tasques en cursos generals en grup

Classes presencials i autoestudi guiat.

L'autoestudi guiat es realitza abans de la classe presencial amb professor, i consta de tasques que tenen com a objectiu maximitzar l'aprenentatge de la propera classe presencial.

Fas a casa tot allò que té sentit que facis per tu mateix i al teu ritme:
 • Readings, Listenings o vídeos per a contextualitzar llenguatge
 • Estudi inicial de punts gramaticals
 • Presentació de vocabulari
 • Exercicis de pràctica senzills
Es deixa per a la classe presencial tota la part oral i l'ampliació i correcció de llenguatge:
 • Pràctica oral i fluïdesa
 • Ús del llenguatge en altres contextos
 • Pronunciació i entonació
 • Correcció
 • Dubtes
 • Reforç de conceptes

Aconseguiràs un aprenentatge amb més impacte.

Quan aprens o descobreixes alguna cosa de manera activa, després d'investigar-ho per tu mateix i reflexionar, l'aprenentatge és més significatiu.

Si et guien en aquest procés i després tens l'opció de practicar molt i aclarir els dubtes a classe, recordaràs molt millor tot el que has après. 

Quan s'aprèn així, l'impacte cognitiu és molt més profund i durador. L'aprenentatge és més efectiu.

Només hi ha avantatges:

 • Màxima optimització del temps a classe i a casa
 • Amb la mateixa dedicació s'aconsegueixen millors resultats
 • Més pràctica oral
 • Major flexibilitat en incorporar una part d'autoestudi guiat
 • Respecte pel ritme i estil d'aprenentatge de cada estudiant

El compromís de Certify

T'acompanyarem durant tot el procés
 • Et garantim un ensenyament expert, un ús òptim del temps a classe i un seguiment i supervisió personalitzats.
 • Junts treballarem cap a l'objectiu de millora que ens hem proposat i demostrarem els teus assoliments amb evidències.

Multipliquem les oportunitats en un món que parla anglès